Tisková prohlášení

Společná tisková zpráva

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) a
Spolku pro obnovu Českého království

Předání umělecké kopie svatováclavské koruny arcivévodovi Karlu Habsburskému u příležitosti jeho šedesátých narozenin.

Vnuk posledního českého krále Jeho císařská a královská Výsost Karel Habsburský, arcivévoda Rakouský, oslavil dne 11. ledna 2021 šedesáté narozeniny. V této souvislosti zorganizoval Spolek pro obnovu Českého království s veřejnou podporou Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) sbírku mezi obyvateli našich zemí, určenou pro zhotovení daru-kopie svatováclavské koruny u renomovaného českého šperkaře Jiřího Urbana. Díky příspěvku téměř dvou set dárců i finanční asistenci monarchistické strany se projekt podařilo uskutečnit.

Původně zamýšlené předání v České republice znemožnila protipandemická opatření. S pomocí představitelů Řádu sv. Jiří – evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského se podařilo předání uskutečnit ve Vídni v odloženém termínu 28. května 2021.

Výzva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) oběma komorám Parlamentu České republiky k přijetí usnesení o nezpůsobilosti prezidenta republiky nadále zastávat výkon funkce

K rukám předsedy Poslanecké sněmovny

K rukám předsedy Senátu

Na vědomí předsedům poslaneckých a

senátních klubů

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) na základě shlédnutí projevu prezidenta republiky dne 25. dubna t.r. a navazujícího rozhovoru hlavy státu pro televizní stanici CNN Prima NEWS konstatuje, že Ing. Miloš Zeman je v současnosti zjevně nezpůsobilý plnit funkci individuální hlavy státu a vyzývá proto Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky, aby přijaly usnesení dle Hlavy třetí čl. 66 zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že prezident republiky nemůže ze závažných důvodů svůj úřad vykonávat.

Vyjádření Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k zapojení ruských tajných služeb do teroristického útoku ve Vrběticích v r. 2014

Naše strana v návaznosti na nově zveřejněné poznatky o příčinách výbuchu muničních skladů ve Vrběticích v r. 2014 konstatuje, že je tak opakovaně potvrzen nepřátelský vztah agresivního Ruska vůči Zemím Koruny české.

Aktuálně vítáme opatření, která byla v této souvislosti učiněna, považujeme je však za nedostatečná a vyzýváme vládu a Parlament k jejich podstatnému prohloubení, aby byl vliv nepřátelského impéria co nejvíce omezován.

Nad rámec již oznámených opatření pokládáme za nezbytné:

 1. napravit zásadní početní nepoměr zaměstnanců zastupitelských Úřadů ČR a RF a pokud Ruská federace nezredukuje nepřiměřený počet zaměstnanců své ambasády, vypovědět veškeré osazenstvo zastupitelského úřadu, byť za cenu reciproční akce z ruské strany, a začít budovat vzájemné diplomatické zastoupení na principu přiměřenosti (aby ruská ambasáda v Praze neměla tolik personálu, jako téměř všechny ostatní ambasády dohromady);
 2. maximálně podpořit příslušné zpravodajské služby (včetně jejich kooperace s bezpečnostními složkami našich spojenců) i policejní orgány v rozkrývání ilegálních vlivových skupin, působících ve prospěch ruského impéria;
 3. rozpustit organizaci, která od samotného svého vzniku prosazuje ruské zájmy v přímém protikladu se zájmy Zemí Koruny české a působí pod krytím politické strany s názvem Komunistická strana;
 4. v návaznosti na zjištění bezpečnostních složek iniciovat aktualizaci příslušného seznamu EU osob, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů a podléhajících omezujícím opatřením o organizace působící na našem území;
 5. neprodleně znovu zahájit proces vedoucí k odvolání ing. Zemana z funkce presidenta, který prokazatelně opakovaně prosazuje zájmy ruského impéria na úkor českých občanů.

Ve střednědobém horizontu je nanejvýš žádoucí změnit způsob ustavování hlavy státu tak, aby dědičně vzcházela z panovnické dynastie, která díky svým osobním a příbuzenským vztahům bude Země Koruny české přirozeně propojovat do západoevropského civilizačního okruhu.

V Praze dne 18. dubna 2021

Výzva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) vládě České republiky k respektování zásady zákonnosti a principů právního státu

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) je znepokojena prohlubujícími se zásahy státní moci do základních práv a svobod obyvatel České republiky, které jsou prezentovány jako nezbytné pro potírání nemoci COVID 19, avšak nemají oporu v platném právu.

Připomínáme, že zásada zákonnosti coby vyjádření jednoho z principů právního státu (Rechtsstaat) byla pro naše země zavedena v dobách Rakousko-Uherské monarchie a každý odklon od její aplikace následnými politickými režimy, vedený jakýmkoliv úmyslem a odůvodněný sebelepším zájmem, byl pro obyvatele našich zemí vždy neblahý.

Aktuálně přijímaná opatření v masovém měřítku zasahují do ústavně garantovaných osobnostních, hospodářských, sociálních a kulturních práv, aniž by byl respektován princip zákonnosti, důvodnosti a přiměřenosti. Hluboké znepokojení vyvolává zejména skutečnost, že vzdělání, sociální, kulturní a sportovní rozvoj dětí jsou vázány na řadu podmínek, které nemají zákonnou oporu, jsou ve svém důsledku zjevně diskriminační a nastupující generaci nevratně poškozují. Naše strana je přesvědčená, že tento postup státní moci je mj. v příkrém rozporu s Listinou základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavního pořádku České republiky, což potvrzují i některé judikáty, jimiž byla řada opatření zrušena. 

Koruna Česká zastává pevné přesvědčení, že základní práva a svobody se za žádných okolností nesmí stát privilegiem či nadstandardem, které by byly občanům přiznány pouze po splnění státem požadovaných podmínek, tedy včetně vakcinace, testů, lékařských osvědčení či jiných obdobných opatření, která by současné neměla oporu v platné právní úpravě.

Pokládáme např. za zcela nepřijatelné, aby ministr vlády ČR při vyhlašování opatření připustil jejich možnou nezákonnost s vizí, že až budou soudem jako protiprávní zrušena, bude již dosaženo jejich zamýšleného účelu.

Koruna Česká obecně nezpochybňuje oprávněnost a potřebu opatření, která mají omezit šíření epidemie a minimalizovat předčasné ztráty na životech. Konstatujeme však, že těchto cílů není dosahováno, což je do značné míry důsledkem nepřiměřenosti opatření a jejich nedostatečného zdůvodnění. Dodržování zásady legality je přitom nezbytným předpokladem pro obnovu důvěry občanů ve stát a právo, oslabenou nejen vlivem pandemické situace. Bez obnovy důvěry občanů ve schopnost státu aktuální obtíže řešit se přitom naše země při vyrovnávání s následky koronavirové krize rozhodně neobejde!

Koruna Česká proto vyzývá vládu a ostatní složky moci výkonné k neprodlenému ukončení zásahů do základních práv a svobod občanů, zaručených Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod, prostřednictvím aktů, které by neměly oporu v právním řádu.

V Praze dne 14. dubna 2021

 Přerušení dodávky právního státu

 

Návrh Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) na opětovné podání ústavní žaloby na prezidenta republiky

 

Na základě hodnocení současné situace a s přihlédnutím k aktuálním krokům hlavy státu naše strana navrhuje, aby Senát Parlamentu České republiky se souhlasem Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu podal ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro hrubé porušení Ústavy a jiné součásti ústavního pořádku, jehož se prezident republiky dopustil jednáním směřující proti svrchovanosti, jakož i proti demokratickému řádu naší země.

Koruna Česká konstatuje, že veřejné požadavky Ing. Zemana na odvolání ministrů zdravotnictví a zahraničních věcí, jakož i požadavek na odvolání ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv nelze interpretovat jinak než jako záměrný pokus o rozvrat ústavního pořádku, který byl jako vyvážený a provázaný ustaven v roce 1992. Tyto snahy Ing. Zemana jsou o to škodlivější, že jsou vedeny snahou o podstatné zvýšení vlivu orientálních despocií na český stát v době pandemické krize.

Popsané konání (stejně jako chování hlavy státu při vládní krizi r. 2013) dokazuje, že právě osoba prezidenta republiky představuje zásadní překážku pro rychlou rekonstrukci vlády a její nahrazení dočasnou vládou odborníků s podporou výrazné většiny stran zastoupených v současné poslanecké sněmovně, tedy konstituování vlády národního porozumění v intencích návrhu naší strany ze dne 15. února t.r.

Máme za to, že věc nesnese odkladu a apelujeme na Senát Parlamentu České republiky, aby znovu projednal svůj dřívější návrh ústavní žaloby na prezidenta, pro nějž by se s přihlédnutím k aktuální krizové situaci mohl a měl tentokrát najít souhlas i v Poslanecké sněmovně.

Závěrem připomínáme, že republikánské uspořádání výběru hlavy státu trpí neopravitelnými chybami, a vyzýváme relevantní politické síly k zahájení věcné diskuse o návratu Zemí Koruny české k osvědčenému modelu, jímž je monarchie v čele s profesionální, dědičnou hlavou státu.

V Praze dne 11. března 2021

Výzva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k vyjádření nedůvěry vládě a dohodě parlamentních stran o ustavení dočasné vlády národního porozumění

 Ve světle rozhodnutí Poslanecké sněmovny České republiky, ze dne 11. 2. t.r., která nevyhověla vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu a následné reakci vlády, která s odkazem na žádost hejtmanů vyhlásila od 15.2 nouzový stav nový, konstatuje naše strana následující:

 • z průběhu poslední schůze Poslanecké sněmovny, na níž vláda ČR nebyla s to přesvědčit většinu poslanců o nezbytnosti prodloužení nouzového stavu (což přitom vláda dlouhodobě označuje za nezbytnou součást úspěšné zvládání pandemické situace), je zřejmé, že se vláda aktuálně netěší nejen důvěře občanů, ale ani důvěře tělesa, z něhož odvozuje svou legitimitu;
 • v nastalé situaci vláda nebyla schopna poskytnout krajům dostatek informací a záruk, jak bude bez právního režimu nouzového stavu zajištěna spolupráce centrálních orgánů s kraji (což je nepochybně zásadní povinnost nejvyššího orgánu moci výkonné), tak aby byla nadále zajištěna péče o zdraví občanů;
 • situace vyvrcholila, když vláda ústavně sporným způsobem dosud platný nouzový stav prodloužila, resp. formálně jej vyhlásila jako nouzový, což argumentačně podpořila žádostí hejtmanů o takový postup.

Máme za to, že vláda svým rozhodnutím z 14. 2. 2021 fakticky obešla vůli většiny Poslanecké sněmovny a dala tím najevo, že její kontrolní funkci pokládá nadále za nadbytečnou. Namísto toho, aby vláda zajistila bezpečnost občanů realizací racionálních a věcně odůvodněných opatření, rozhodla se ignorovat ústavní i politickou realitu a nadále ohrožovat naše zdraví a ekonomické zájmy prolongací dosavadních neúčinných postupů a praxe. Tam, kde většinové rozhodnutí řádně zvoleného parlamentu a znění Ústavy nic neznamená a lze je ignorovat, nelze již hovořit o svobodné zemi a demokratickém zřízení. Kde neplatí Ústava, je i platnost ostatních zákonů sporná.

Z hlediska aktuálního zájmu občanů, čelících již několik měsíců chaotickým vládním opatřením, která se vzdor platnosti nouzového stavu ukazují být (zejména v porovnání se sousedními státy) v boji s pandemií málo účinná, je zřejmé, že bez ohledu na ústavně-právní posouzení postupu vlády nelze boj s pandemií nadále úspěšně vést bez obnovení důvěry občanů ve stát a jeho instituce.

 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) proto vyzývá všechny parlamentní strany k okamžitému vyjádření nedůvěry současné vládě a bezprostřednímu zahájení politických jednání o sestavení dočasné „vlády národního porozumění“, jejímž úkolem bude (s využitím nezávislých odborníků bez politických preferencí) pouze provést naši zemi pandemickou krizí, a to do podzimních, již vyhlášených voleb do Poslanecké sněmovny.

V Praze dne 15. února 2021

Dne 6. ledna 2021 nabídly Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků, za předpokladu programové shody, podporu a spolupráci volební koalici SPOLU, tvořené Občanskou demokratickou stranou, KDU-ČSL a TOP 09.

VYJÁDŘENÍ PODPORY A nabídka spolupráce pro koalici

ODS, KDU-ČSL a TOP 09

K rukám

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.,

Ing. Marian Jurečka,

Ing. Markéta Pekarová Adamová

Vážená paní předsedkyně, vážení páni předsedové,

dovolte nám touto cestou ocenit vámi deklarovanou snahu o společný postup ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021.

Za politické subjekty:

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků

tímto vyjadřujeme společnému postupu vašich stran podporu.

Současně Vám v návaznosti na předchozí volební spolupráce z let minulých, a pokud se všemi účastníky volební koalice nacházíme hodnotovou shodu na těchto programových východiscích:

 1. Politika naší země má vycházet z dlouhodobých hodnotových kořenů Západu, rámovaných myšlenkovým odkazem řecké filosofie, normativními principy římského práva a etickými zásadami přenášenými judaisticko-křesťanskou tradicí;
 1. Moderní právní stát má základ v principu distributivní spravedlnosti: pomáhat sociálně potřebným, zbytečně neomezovat schopné a všem bez rozdílů pohlaví, rasy či náboženství zajistit rovné postavení před zákonem, nikoli potlačovat přirozené rozdíly, které přispívají ke společenské rozmanitosti;
 1. Naše země musí odpovědně nakládat s veřejnými financemi a nezatěžovat příští generace nesplatitelným dluhem. Ekonomicky úspěšní nesmí být trestáni nepřiměřenou příjmovou ani majetkovou daní. Za klíčové považujeme nastavení spravedlivých pravidel pro hospodářský prostor, zejména rovnou hospodářskou soutěž včetně potlačování vlivu distribučních koalic;
 1. Stát má respektovat danou a neměnnou lidskou přirozenost, má tedy mj. opatrovat výsadní postavení manželství, coby svazku jedné ženy a jednoho muže, a rodiny založené na tomto manželství, nebo reflektovat, že sociální role v životě člověka do jisté míry vyplývají z biologické danosti pohlaví;
 1. Naše země musí být předvídatelným, stabilním a spolehlivým spojencem partnerů v Severoatlantické alianci, který bude plnit své smluvní závazky a povinnosti, vč. ročních výdajů na obranu ve výši minimálně 2 % ročního HDP a aktivně se podílet na politice aliance;
 1. U strategických investic v oblastech, jako jsou například energetika (kde je mj. důležité usilovat o zařazení jaderné energie mezi „zelené zdroje“), digitální infrastruktura, základní potraviny a důležité materiály, léky apod. musí být na prvním místě upřednostněna bezpečnost země před případnou ekonomickou výhodou;
 1. Naše zahraniční politika má být orientována především na hospodářskou spolupráci se státy, s nimiž sdílíme hodnoty svobody a demokracie. V rámci EU by našimi nejbližšími spojenci měly být země, se kterými nás pojí nejen slavná minulost Podunajské monarchie, děsivá zkušenost komunistické diktatury, ale i aktuální geopolitické zájmy. Je tak třeba usilovat o užší kooperaci Visegradské skupiny s Rakouskem a Slovinskem. Mimo EU je třeba udržovat nadstandardní vztahy se Spojeným královstvím, USA, Kanadou, Japonskem, Jižní Koreou či Tchaj-wanem a Státem Izrael. V případě zjevných pochybení státu (viz např. aktuální žaloba Lichtenštejnského knížectví na ČR) je třeba upřednostnit politické jednání a dohodu před řešením soudním. Není přijatelné, aby naše země nadále ohrožovala vlastní zájmy a důvěru spojenců pochybnými snahami o podřízenou spolupráci se státy, kde panují nedemokratické režimy.
 1. V naší zemi opět dochází k fatálnímu narušování krajiny, projevujícímu se mj. závažným poklesem biologické rozmanitosti i narušeným režimem vody v krajině. Významnou část těchto nežádoucích jevů způsobuje nevhodné hospodaření na zemědělské půdě a v lesích. Vzhledem k tomu, že tato odvětví jsou dotována, je nezbytné podmínit další poskytování dotací tím, že hospodařící subjekty budou respektovat zásady, které povedou k nápravě;
 1. Náš systém zastupitelské demokracie není na celostátní úrovni vhodné aktuálně destabilizovat všeobecnými referendy či plebiscity. Pro zásadní státoprávní otázky (např. změna státoprávního uspořádání z republiky na monarchii) lze vhodně využít referenda speciálního. Podporujeme otevřenou diskusi o aktuálním postavení individuální hlavy státu, vč. způsobu její volby, redefinování kompetencí a odpovědnosti i možnostech suspendování pro nezpůsobilost;

Je nutné přispívat k obnově a posilování mezilidské důvěry, reflektovat svobodu jako vládu svědomí, a tím také více jako otázku morálky než politiky, a jako nutnou podmínku cesty k pravdě, rovnost coby rovnost před zákonem a rovnost příležitostí, zamýšlet se nejen nad otázkou práv, ale i případně souvisejících povinností; 

nabízíme jednání o komplexní před i povolební spolupráci, zahrnující celou šíři souvisejících otázek, od programových (nabízíme naše odborné kapacity pro tvorbu volebního programu zaměřeného na pravicově konzervativního voliče) až po personální (v případě zájmu jsme připraveni delegovat naše zástupce na kandidátky ve zmíněných volbách).

V Praze dne 6. ledna 2021

Za stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

RNDr. Radim Špaček, předseda a JUDr. Petr Krátký, místopředseda

Za stranu: Konzervativní strana

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D., předseda a Mgr. Ing. Michal Struha, místopředseda

Za hnutí: Klub angažovaných nestraníků

Ing. František Laudát, předseda a Ing. Jiří Domlátil, místopředseda

Koruna Česká navrhuje vládě a Parlamentu vyjmout 28. říjen ze seznamu státních svátků a zároveň stanovit řádovým dnem pro udělování státních vyznamenání 28. září – Den české státnosti.

Realita 20. století ukázala, že k oslavě rozbití podunajské monarchie nejsou žádné důvody, neboť se plnou měrou naplnila předpověď Františka Palackého, který jasnozřivě varoval, že zánikem habsburského soustátí se národy střední Evropy stanou obětí rozpínavosti německé nebo ruské. Ve skutečnosti se stalo obojí.

Výzva

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

vládě, ministerstvu zahraničních věcí, ministerstvu spravedlnosti a ministerstvu vnitra
k majetkovému vyrovnání s rodem Liechtensteinů

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) s narůstajícím znepokojením sleduje krajně nedůstojnou a mezinárodně-politicky nanejvýš neblahou neschopnost českého státu vyrovnat se čestně s nezákonným a krajně nespravedlivým postupem československých úřadů ve vztahu k majetku rodu Liechtensteinů v roce 1945.

I když ponecháme stranou skutečnost, že na případu rodu Liechtensteinů se v plné nahotě odhaluje absurdita příslušných dekretů E. Beneše, podle nichž byly miliony občanů Československa potrestány propadnutím majetku pouze na základě toho, k jaké obcovací řeči se přihlásily (nebo byly přihlášeny) při sčítání lidu v roce 1930, faktem zůstává, že na základě obcovací řeči není možné přiřadit občany neutrálního státu Lichtenštejnska k tzv. "národnosti německé", na niž se výše citované neblahé dekrety měly vztahovat. Podle této zvrácené logiky by bylo bývalo možné zabavovat majetek československým občanům, kteří měli zároveň státní občanství Švýcarska, Belgie nebo Nizozemí, a navíc tu smůlu, že jejich mateřštinou byla němčina. V takovýchto případech k pokusu o zabavení majetku nedocházelo, nejspíše proto, že nešlo o majetek tak lákavého rozsahu, jako byl majetek rodu Liechtensteinů. Amorálnost krádeže rodového majetku je ještě zvýrazněna skutečností, že rod i knížectví nikdy neuznaly de iure vznik Protektorátu Čechy a Morava a za války finančně podporovaly československou exilovou vládu.

Dále máme za historicky prokázané, že postup československých státních orgánů po r. 1948 znemožnil občanům Lichtenštejnského knížectví efektivní soudní obranu proti konfiskaci majetku, která odporovala tehdejšímu československému právu stejně tak jako právu mezinárodnímu, což byl jasný akt zvůle tehdejšího režimu. Setrvávání na takovém přístupu je přímo rozporné se zákonem č. 198/1993 Sb., ze dne 9. července 1993 o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, který je naštěstí dosud platnou a účinnou součástí našeho právního řádu a podle nějž je vláda ČR přímo zmocněna: aby nařízením napravila některé křivdy spáchané na odpůrcích komunistického režimu a na osobách, které byly postiženy jeho perzekucemi, v oblasti sociální, zdravotní a finanční.

Vzhledem k tomu, že se odmítání majetkového vyrovnání s rodem Liechtensteinů je neudržitelné morálně, právně ani prakticky, a vzhledem k tomu, že Lichtenštejnské knížectví se obrací s mezistátní žalobou k Evropskému soudu pro lidská práva, vyzýváme vládu i příslušné ústřední orgány státní správy, aby zahájily potřebné kroky vedoucí ke spravedlivému a poctivému vyrovnání českého státu s rodem Liechtensteinů.

V Praze dne 1. září 2020

Naše strana oceňuje, že se obnova významné barokní památky na Staroměstské náměstí v Praze, upomínající na úspěšnou obranu Prahy před Švédy na konci třicetileté války, stala soudobým celospolečenským fenoménem, zahrnujícím sféru duchovní, uměleckou, historickou i aktuálně politickou.

V rovině historické je třeba podtrhnout, že sloup se sochou Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty) nebyl v r. 1650 vystavěn primárně jako oslava Habsburské monarchie, byl však jako její domnělý symbol po 268 letech davem vandalů stržen a tento barbarský akt byl následujícími politickými režimy často ideologicky – a chybně – vykládán jako projev „autentického vlastenectví“. Považujeme za nutné zdůraznit, že autentickým vlastenectvím byla sebeobrana obyvatel Starého Města, jeden z mála případů, kdy obyvatelé vzali obranu do svých rukou, aniž by spoléhali na oficiální brannou moc. Takovéto případy bychom měli s hrdostí připomínat, namísto jejich bagatelizování.

Zbourání Mariánského sloupu je pro monarchisty neodmyslitelně spojeno s nesmyslnou poválečnou destrukcí Podunajské monarchie, která obyvatelům Čech, Moravy, Slezska a dalších států zajišťovala kulturní, hospodářský i sociální rozvoj a politickou stabilitu, na nějž žádný z nástupnických států nebyl s to dlouhodobě navázat, ani své obyvatele v prostoru střední Evropy ochránit před nástupem nacistického Německa a pozdějšího neblahého vlivu Sovětského svazu.

Obnovu Mariánského sloupu tak v rovině historicko-politické vnímáme jako symbolický první krok návratu našeho státu a jeho obyvatel k tomu, co v naší veliké minulosti řádně fungovalo a co bychom měli společnými silami restaurovat.

V rovině aktuálně politické pak souvislosti s obnovou sloupu oceňujeme snahu všech politických sil (bez ohledu na jejich orientaci), které obnovu Mariánského sloupu vnímají jako symbol usmíření a kooperace; a naopak odsuzujeme všechny snahy daný akt politicky zneužívat pro kříšení démonů tupého nacionalismu a primitivního národovectví, které (na rozdíl od skutečného vlastenectví) byly hlavními zdroji politických problémů Evropy minulého století.

V Praze dne 15. srpna 2020

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1