Volby 2010 PS

Preambule

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) konstatuje, že faktická detronizace habsbursko-lotrinské dynastie v českých zemích nebyla výsledkem rozhodnutí oprávněné politické reprezentace obyvatel zemí Koruny české ani revolučním aktem, ale politicko-mocenským rozhodnutím vítězných mocností, schváleným několika českými a slovenskými politiky. Tyto akty nebyly stvrzeny žádným zákonem československé nebo následnické republiky české. Český lid nikdy nedostal faktickou možnost vyjádřit se přímo v lidovém hlasování k formě svého státu. Výslovně nebyla zrušena nebo jednostranně vypovězena ani Zlatá bula sicilská, základní a vždy platný dokument české státnosti a ústavnosti, ani Pragmatická sankce, která zaručuje nástupnictví habsbursko-lotrinské dynastii na českém trůně. Vycházejíce ze skutečných mezinárodně platných státoprávních aktů, cítí se představitelé Koruny České být i nadále poddanými legitimního českého krále. Stávající podoba českého státu tak není ničím jiným než velmi dlouhým obdobím interregna. Představitelé Koruny České odmítají rezignovat na legitimitu a kontinuitu českého historického státního práva a budou všemi demokratickými a ústavními prostředky usilovat o obnovu českého království jako moderní parlamentní monarchie. Český stát nyní potřebuje, více než kdy dříve, zpět svého panovníka. Panovníka, který nebude, jak je tomu u presidentů, zástupcem zájmů politických stran. Potřebuje korunovaného garanta práva, ochránce morálky a strážce sociálního smíru, Krále který bude Králem všech!
 

NAŠE HODNOTY


Koruna Česká:

·       prosazuje ochranu tradičních hodnot vzešlých z tisíciletého vývoje evropské kulturní oblasti, jakými jsou tradiční model rodiny, antický ideál demokracie, křesťanské sociální cítění a v neposlední řadě koncepce moderního právního státu,

·       vyznává neměnná hodnotová východiska vzešlá z duchovního odkazu křesťanského ideálu, jako je úcta k životu  (odmítáme liberální přístup k potratům a euthanasii) a ke zděděným statkům (krajina, kulturní dědictví),

·       uznává parlamentní monarchii jako optimální a přirozenou formu státního zřízení pod korunou panovníka z legitimní dynastie, který je v zemích koruny české duchovním dědicem tradice sv. Václava,

·       usiluje o rehabilitaci role tradičních církví ve společnosti, uznává a podporuje jejich význam pro ochranu kulturních hodnot, ztělesnění tohoto předurčení pak spatřuje ve formě posílení jejich rolí ve sféře sociální péče, zdravotnictví a vzdělávání,

·       uznává a podporuje roli historické rodové aristokracie jako elity společnosti a paměti národa, ztělesnění této role vidí ve formě zřízení virilní (čestné a neplacené ) horní komory parlamentu („panská sněmovna“), kde ale kromě historické šlechty zasednou i rektoři historických univerzit, vedoucí představitelé tradičních církví, mimořádně zasloužilí vědci apod.,

·       jednoznačně se vymezuje proti všem formám (otevřeným i skrytým) pronikání islámského a jiného náboženského fundamentalismu do evropského prostoru a všemi prostředky vystupuje proti ohrožení tradiční evropské kultury,

·       prosazuje přijetí zákona o ochraně českého jazyka,

·       rozhodně odmítá plíživé rušení historických znaků měst a obcí a jejich nahrazování často nevkusnými logotypy,

·       usiluje o navrácení maximální možné části národního bohatství ukradeného v důsledku nezodpovědných privatizačních a finančních experimentů během 90. let 20. století a (za tím účelem navrhuje 100% zdanění majetku jehož vlastník neprokáže jeho legální nabytí),

·       respektuje skutečnost, že životní prostředí a půda jsou posvátným dědictvím, které je nám pouze propůjčeno a my jsme povinni jej minimálně ve stejném stavu předat dalším generacím,

·       uznává nutnost neprodlené sanace státních financí a úhradu státního dluhu i za cenu drakonických úsporných opatření a radikální změny způsobu financování sociálního systému i zdravotnictví,

·       nepolevuje v odporu proti zločincům z řad legálních i nelegálních imigrantů, odmítajících akceptovat evropskou kulturu, tradice a hodnoty, jakož i používání některého z našich jazyků, i proti jedincům zneužívajícím sociální dávky a neochotným přizpůsobit se kulturním a sociálním normám většinové společnosti,

·       odmítá sociální experimenty jako registrované partnerství, tzv. politickou nebo genderovou (pohlavní) korektnost, multikulturalismus, pacifismus a jakoukoliv formu positivní diskriminace,

·       považuje za nutné dosáhnout úpravy vztahů se Svatým stolcem, jakož i uskutečnit reálnou odluku státu a církve na podkladě spravedlivého majetkového vyrovnání na základě principu: co bylo ukradeno budiž vráceno, nebo kompenzováno.
 

Zahraniční politika


Na rozdíl od jiných politických uskupení nejsme přesvědčeni, že naše mezinárodní postavení jako členské země Evropské unie a NATO je definitivně zajištěno. Naopak mnohé události posledních několika let jasně dokazují, že jsme v rámci EU stále vnímáni jako členové druhé kategorie (viz příklad kanadských víz). Budeme usilovat, aby do pozic na trvalém zastoupení při EU i v jednotlivých resortních jednáních byli vybírání representanti vybavení jazykovými, odbornými i diplomatickými znalostmi a dovednostmi na nejvyšší možné úrovni. Zároveň budeme usilovat o vybudování špičkového odborného zázemí, schopného dodávat vysoce kvalitní argumenty i taktické rešerše.

Zásadní prioritou zahraniční politiky se musí především stát narovnání a další zlepšení vztahů se zeměmi v prostoru někdejší mnohonárodnostní monarchie – jmenovitě Rakouskem, Maďarskem, Slovinskem a Chorvatskem vedoucí k postupné integraci a obnovení významu středoevropského prostoru na půdorysu posledního legitimního státního útvaru zde přítomného.

Integrační a asociační spoluprací v podunajském prostoru se český stát vymaní ze svého postavení druhořadého člena EU a v rámci nového rozložení sil bude moci být dosaženo významnějšího postavení v rámci EU a rovnoprávnějšího postavení vůči ostatním velkým státům.

Český stát musí být aktivním účastníkem mezinárodního dění ať již v rámci podunajského prostoru, tak mimo něj a dále spolehlivým a kooperativním partnerem v rámci EU, NATO a dalších mezinárodních organizací.

Náš stát se spolu se svými spojenci nemůže zříci své tradiční role v obraně proti postupné islamizaci Evropy, terorismu a rovněž proti hrozbě ze strany nestabilních států.
 

Ústava, státoprávní uspořádání a právní řád

Usilujeme o ukončení interregna a potvrzení parlamentní monarchie jako státního zřízení na území současné ČR formou změny ústavy. Prosazujeme svrchované právo českého národa vyjádřit se k formě státoprávního uspořádání prostřednictvím referenda.  


Návrh monarchistické ústavy vychází z klasické koncepce dělby státní moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Je třeba reformovat ústavní listinu zemí Koruny České takovým způsobem, aby vítězná strana byla schopná sestavit efektivní vládu, popř. aby v případě, že dojde k „volebnímu patu“ mohlo dojít k vyhlášení mimořádných voleb bez obcházení ústavního rámce.

Konstatujeme, že stávající krajské upořádání země nevychází z historických kořenů a stávající regionální celky nevyhovují potřebám obyvatel. Budeme proto prosazovat tradiční zemské dělení na Čechy, Moravu a Slezsko s autonomními zemskými sněmy a na ně vázanými zástupci v Senátu. V rámci správního členění obnovíme funkční krajskou a okresní úroveň správy.     

Navrhujeme zahájit celospolečenskou diskusi o systémových změnách volebního práva. Jsme pro zachování poměrného volebního systému a omezování současných většinových prvků (snížení hranice pro vstup do parlamentu na 1%, výplata státního příspěvku za získané hlasy bez omezení atd.). Za vhodné považujeme zvážit zavedení diferencovaného volebního práva, zohledňující např. mimořádné zásluhy o stát (hlasovací bonus) na straně jedné a závažnou trestnou činnost na straně druhé (hlasovací malus).

Prosazujeme omluvu, právo na morální satisfakci a odškodnění všem nespravedlivě vyhnaným a perzekvovaným v letech 1918 – 1989 ovšem s respektováním zásady, že křivda nemůže být napravena křivdou jinou.  Usilujeme zejména o morální rehabilitaci  vyvlastněných historických šlechtických rodů i rytířských řádů.

Zasadíme se o rehabilitaci aristokracie a obnovení její role významného státotvorného a stabilizačního činitele dle zásady „Šlechtictví zavazuje“ – obnovení původních a neměnných závazků aristokracie při správě zemí a ochraně krále, potvrzených novou přísahou králi. Šlechtictví v moderních parlamentních monarchiích ovšem nezakládá společenská privilegia, ale má charakter ocenění významné zásluhy o stát.

V právním řádu odmítáme nebezpečné europeisační tendence směšování principů kontinentální a anglosaské právní kultury, stejně jako neblahé pronikání soukromoprávních principů do tradičních sfér práva veřejného. Prosazujeme prvky tradiční kontinentální právní kultury založené na psaném právu, které musí hodnotově vycházet z práva přirozeného. V tomto pojetí vládne tvorbou obecné právní úpravy (erga omnes) pouze zákonodárce, zatímco soudci náleží tradiční role nacházení práva pouze mezi stranami (inter partes).

V oblasti rodinného práva prosazujeme právo dítěte na tradiční koncept rodiny, tedy právo na matku i otce – navrhneme takové legislativní kroky, které budou směřovat k vyšší osobní odpovědnosti a zlepšení soudržnosti rodin.
 

Společnost, obrana a vnitřní bezpečnost


Budeme prosazovat, aby náklady na svůj pobyt ve vězení hradili sami odsouzení, nikoli daňoví poplatníci. Pro odsouzené je nutno zajistit dostatek pracovních příležitostí, které nebudou moci odmítat. Zároveň bude KČ usilovat o změnu dosavadní praxe, kdy soudy z opatrnosti posílají do vazby i takové případy, které jsou později jednoznačně osvobozeny.

Zasadíme se o posílení role armády, spolehlivé plnění závazků vůči spojencům, navýšení rozpočtu na obranu, průhledný nákup špičkového technického vybavení s cílem podpory elitních útvarů. Armáda nikdy nesmí rezignovat na svůj základní úkol, kterým je za všech okolností účinná obrana územní svrchovanosti.    

Budeme revidovat odměňovací, penzijní a kariérní řád bezpečnostních sborů s cílem zabránění odchodu nejlepších odborníků do soukromého sektoru. Prosadíme nezávislost personálního řízení bezpečnostních sborů na politické reprezentaci.   

Vnímáme události let 1918, 1938, 1945 a 1948 jako nezákonné, často za hranicí velezrady. Je nutné morální odsouzení tehdejších vůdců jako osob, které svým destruktivním působením přispěly k nejtragičtějším událostem 20. století – vzestupu komunismu a nacismu. Budeme usilovat o důstojné uznání a ohodnocení odboje proti komunistickému režimu.  KČ bude prosazovat rehabilitace, odškodnění a přiznání práva na vlast nespravedlivě vyhnaným po roce 1945, jakož i co nejširší zapojení krajanů nebo jejich potomků, kteří projeví zájem o návrat do bývalé vlasti, do obnovy a znovuoživení především pohraničních území království.

Výplata sociálních dávek bude striktně podmíněna dodržováním zákonných pravidel, jako např. zajištěním docházky dětí do školy, bezúhonným chováním žadatele a jeho rodiny, účastí žadatele na veřejně prospěšných pracích a pod.

Budeme prosazovat otevřenou imigrační politiku pro špičkové zahraniční odborníky, kteří osvědčí svůj přínos zemím Koruny, budou respektovat naší kulturu, tradice a zvyky. Naopak ve spolupráci s dalšími evropskými státy zajistíme trestání a expatriaci osob cizí státní příslušnosti, které se dopouštějí závažného protiprávního jednání.
 

Hospodářství a rozpočet


Zásadní prioritou v hospodářské oblasti musí být reforma veřejných rozpočtů a penzijního systému. KČ podporuje z hlediska rozpočtových úspor zejména centralizaci a transparentnost veřejných zakázek a eliminaci korupce. V oblasti penzijní reformy je nezbytné státem dosud provozovaný systém průběžného financován doplnit o další pilíř fondového typu se zapojením soukromého sektoru, ale pod přísnou státní regulací.

KČ bude usilovat o urychlené ukončení zadlužování státu – zamezíme plýtvání penězi ve státní správě, zahájíme splácení obrovského státního dluhu a to i za cenu razantních úsporných opatření, jejichž tíhu ponesou všichni úměrně svému postavení a sociálnímu statusu.

Jako konkrétní opatření navrhujeme: zavedení nejpřísnějších možných trestů za korupci a další delikty z oblasti hospodářské kriminality,nasazení agentů provokatérů a zavedení institutu korunního svědka, zamezení účasti společností s nejasnou majetkovou strukturou na veřejných zakázkách, zveřejňování složení výběrových komisí u veřejných zakázek na internetu, majetková přiznání veřejných činitelů před vstupem do veřejné funkce a po jejím opuštění, vytvoření speciálního policejního útvaru kompetentního vypátrat i majetky ukryté v zahraničí, v daňových rájích, v zahraničních nemovitostech a na anonymních bankovních kontech.

Podporujeme: prodej vybraných položek státního majetku, především nerestituovatelných pozemkových aktiv a privatizaci státních společností včetně ČEZu, Letiště Praha, Budvaru, České pošty a Českých drah, v privatizaci budeme důsledně zohledňovat bezpečnostní hlediska.

KČ v současné fázi hospodářské recese nepodporuje zvyšování daňové zátěže pro fyzické ani právnické osoby. Daně z příjmu doporučujeme zachovat na současné úrovni (včetně odečitatelných položek a souvisejících stropů pro sociální a zdravotní odvody). V budoucnu doporučujeme otevřít celospolečenskou diskusi nad tématem tzv. degresivních daňových sazeb, které v současnosti s úspěchem aplikují některé švýcarské kantony a Austrálie - tento systém je nejlepším receptem na daňové úniky, neboť motivuje plátce daně k přiznávání maximálních příjmů a tím v absolutní částce i odvodů.

U daně z přidané hodnoty se kloníme ke sjednocení obou sazeb. Vzhledem ke skutečnosti, že 1 procentní bod u nižší sazby DPH má přibližně stejný výnos jako 1/3 bodu u vyšší sazby, dá se uvažovat o sjednocení sazeb někde na úrovni 17%.

KČ bude usilovat o co největší rozšíření prostoru pro rozhodování daňových poplatníků, na co mají být jejich daně použity (zavedení daňových asignací). Naší snahou bude, aby plátci daní mohli postupně rozhodovat o využití svých daní až do poloviny jejich daňové povinnosti.

Počítáme s vytvořením „královského svěřenectví“ jako určité korunní nadace (nejde o formu soukromého vlastnictví), do které budou vloženy vybrané položky státního majetku – především nemovitosti zabavené na základě zákona o Habsburcích (pokud se jich nebudou chtít ujmout přímo členové arcidomu). Z výnosů tohoto fondu budou financovány náklady na chod dvora, reprezentaci, státní návštěvy etc.
 

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ, KULTURY A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ


Kvalita základní lékařské péče musí být dostupná i nemajetným, vzdělání všech stupňů stejně jako pomoc v sociálně obtížných situacích potřebným jsou elementární znaky moderního právního státu. Tento ideál ve střední Evropě resp. na našem území vznikl, byl zde uskutečněn a je třeba jej i nadále udržovat. Vycházejíc z výše uvedeného bude Koruna Česká prosazovat doporučení minimálního standardu základní zdravotní a sociální péče. Systém „vše zadarmo“ je však neudržitelný.

V oblasti reformy důchodového systému Koruna Česká podporuje zapojení soukromých subjektů pro zhodnocování kapitálových fondů účastníků (tzv. opt-out) s cílem sanace důchodového systému a odbourání současné fatální zátěže státního rozpočtu. Je jisté, že nemá-li se zhroutit celý důchodový systém, bude nutné povinné důchodové připojištění a zapojení soukromých penzijních fondů při povinnosti jejich zajištění proti úpadku u stabilních a věrohodných zajišťoven.

Zdravotnictví bez spoluúčasti občanů je nadále neudržitelné a jeho proklamování je pouhým populismem. Zavedení systému úhrad ve zdravotnictví je nevyhnutelné opatření. Regulační funkce poplatků musí směřovat k omezení banálních návštěv lékaře a tak k posílení principu solidarity s vážně nemocnými (drahé operace, nevyléčitelně nemocní).

Podporujeme zapojení církví a církevních organizací ve školství, zdravotnictví a sociálních službách a svěření této nové (obnovené) odpovědnosti křesťanským církvím. Bez náboženství nelze do jmenovaných oblastí navrátit etiku. Významné zapojení a přijetí odpovědnosti ze strany křesťanských církví a církevních institucí, řádů a kongregací je ovšem podmíněné úplným vyrovnáním státu s církvemi.

Sociální služby

– mají mít především mravní a morální aspekt (milosrdenství spíše než zaměstnání a obchod),

– mají preferovat výchovu (formaci v duchu uvědomělé mravnosti) a mají být motivující spíše než zajišťující,

– mají v co nejvyšší míře vycházet z dobrovolnosti a lokální aktivity (placená služba není službou ale zaměstnáním),

– mají mít charakter rozmanitosti a spektra různých podob, namísto úřední unifikace, mají dávat prostor kreativitě a hledání možností, mají mít otevřený charakter k rozvíjení,

– mají sloužit jen těm, kteří to nezbytně potřebují a těm, kteří sami už něco dělají,

– mají mít co nejjednodušší legislativu a co nejmenší administrativu,

– mají být poskytovány spravedlivě, ale nikoliv rovnostářsky.

Pomoc může dlouhodobě vytvářet tzv. syndrom závislosti ‒ pokud je snazší získat peníze zvenčí, je dobré být chudý nebo alespoň předstírat chudobu, což zajistí více zdrojů. Základní důraz klademe na přenesení důrazu v poskytování pomoci co nejblíže k bydlišti klientů a v celodenních institucích ponechat pouze ty, kteří se bez celodenní péče skutečně neobejdou.

Životní prostředí

Koruna Česká se plně hlásí k myšlence trvale udržitelného rozvoje. Životní prostředí představuje dědictví po předcích i odkaz budoucím generacím. Koruna Česká bude podporovat projekty ochrany přírodního bohatství a výzkumu alternativních energetických zdrojů šetrných k životnímu prostředí.

Podporujeme ekologické zemědělství a rozšíření bio-produktů, jakož i projekty zaměřené na ochranu životního prostředí.

Zasadíme se o to, aby naše země opět vynikala v tradičních odvětvích – zemědělství, lesním a vodním hospodářství, rybářství a myslivosti.

V zájmu ochrany půdy budeme iniciovat revize územních plánů a přezkoumání procesu vyjímání pozemků ze zemědělského půdního fondu.

Podporujeme osobní a především nákladní železniční dopravu, prosadíme privatizaci jejích provozovatelů a převedení tranzitní přepravy na železnici.

Podporujeme rozvoj obnovitelných zdrojů energie ovšem nikoli současným otřesným způsobem - viz „boom“ solárních elektráren, který naopak zatěžuje energetickou a přenosovou soustavu (nutnost existence tzv. teplých rezerv), ale především opět umožňuje rychlé a nezasloužené zbohatnutí hrstky „vyvolených“ na úkor běžných odběratelů elektrické energie.

Plánujeme energetickou spolupráci se sousedními státy za nadstandardních podmínek vytvořených postupným útlumem jaderné energetiky.

Koruna Česká se plně hlásí k principům udržitelného rozvoje. Prostředí, jež nás obklopuje,  představuje dědictví po předcích i odkaz budoucím generacím.

KČ bude usilovat o rovnoměrnější a vyváženější péči o přírodu a krajinu. Považujeme za neudržitelné, aby byla  čtvrtina území státu chráněna zvláštním režimem velkoplošných chráněných území (CHKO a národní parky), zatímco ostatní území bylo exploatováno nad únosnou míru.

Zásadní význam pro charakter krajiny mají lesy, z nichž přibližně třetina patří státu. KČ prosadí, aby lesy ve veřejném vlastnictví nebyly vnímány jako lesy hospodářské, ale jako lesy ochranné a zvláštního určení.  Hospodaření v těchto lesích nebude sledovat zisk, nýbrž dosažení druhové a věkové skladby přirozené pro daný biotop a lokalitu.

Dalším klíčovým bohatstvím státu jsou nerostné suroviny. České království je kolébkou horního zákonodárství - Ius regale montanorum Václava II., platný v letech 1300 – 1834, byl vzorem pro horní zákony v celé Evropě a jeho principy hodláme prosazovat i nadále: stát jako vlastník nerostného bohatství má  rozhodovat o postupu a způsobu jeho využití, a to i se zřetelem k zachování rázu a integrity české krajiny.

Jedním z největších problémů současnosti se opět stává kvalita ovzduší. Podporujeme návrat k podpoře ušlechtilých způsobů vytápění (elektřina, plyn).

Dalším významným zdrojem škodlivých emisí je doprava. KČ podporuje přiměřená technická dopravní řešení, tj. dostavbu základní dálniční sítě, zejména urychlené vybudování druhého kapacitního tahu mezi královstvím a markrabstvím, a výstavbu obchvatů těch obcí a měst, které trpí zátěží z tranzitní přepravy. Pro snížení znečištění z místní dopravy je nutno přiměřeně posílit pravomoci samospráv tak, aby mohly účinně regulovat individuální automobilovou dopravu.

Za zcela zásadní považujeme, aby železniční přeprava dokázala konkurovat dopravě silniční. Pro tento účel je nezbytné urychleně zavést na železnici konkurenční prostředí, důsledně dokončit oddělení správy železniční dopravní cesty od provozovatele přepravy a rozdělit akciovou společnost České dráhy na celostátního operátora dálkových spojů a regionální operátory lokální dopravy.

V oblasti tzv. „velké“ energetiky budeme usilovat o racionální skladbu energetických zdrojů,  včetně zapojení alternativních zdrojů.

KČ bude prosazovat, aby český stát využil co nejvíce ze svého potenciálu, který skýtají dosud ještě značné zásoby nerostného uranu a výzkumné kapacity jaderné techniky. Budeme usilovat o posílení výzkumných kapacit v oblasti šetrných způsobů těžby uranu, zpracování uranu na palivové články a přepracování, resp. znovu využití použitého paliva. Zároveň budeme podporovat výstavbu malých reaktorů nové generace, a to jak pro výrobu elektřiny, tak pro lokální vytápění.

Vzhledem k celé řadě prokázaných metodických chyb a manipulování s daty, má věrohodnost IPCC (Mezivládního panelu pro klimatickou změnu) stále klesající tendenci. Zároveň je čím dále zřejmější, že klimatické změny probíhaly v historii vždy, přičemž současné posuny nepřesahují svým rozsahem nic, co by nebylo známo z historie.

  • 1