Volby 2013 PS

 

Volte č. 24

Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska)

čtěte 24 programových bodů

pro budoucnost zemí Koruny česképro budoucnost dalších generací

 

NOVÝ STÁT

1.       Již nechceme být spoluviníky rozkladu naší země republikánským způsobem vládnutí tím, že bychom jej nadále podporovali ve volbách. Nelíbí se nám být řízeni politiky bez morálního kreditu. Nechceme již žádné další prezidenty. Ostatně náklady na provoz hlavy státu v monarchii jsou, jak známo, výrazně nižší než na provoz republikánského prezidenta.

2.       Chceme změnu – chceme stát, v jehož čele bude osobnost, která bude naše společenství sjednocovat, bude nevolená, a tedy nezávislá na přáních politiků a jejich stran. Chceme do politiky vrátit slušnost, noblesu a věcnost.

3.       V obnoveném Království českém bude územní členění vráceno k osvědčenému modelu zemského uspořádání. Zrušení krajů přispěje k likvidaci klientelistických vazeb darebáckých lokálních politiků a mafií. Politický systém bude změněn tak, že poslanecká Sněmovna bude nadále volena ve všeobecných volbách, zatímco Senát bude složen z osobností, které prokazatelně dosáhly významného postavení elity – rektorů vysokých škol, představitelů církví, významných průmyslníků či vědců a umělců. Nejvyšším úředníkem, sjednotitelem země, bude nevolený, dědičný panovník, jemuž bude svěřeno právo kontroly moci výkonné a soudní.

4.       Panovníkovou povinností bude důstojné reprezentování a energické zastupování zájmů občanů a země v zahraničí. Podle představ Koruny české bude panovník v součinnosti s premiérem zaštiťovat personální obsazení a činnost Nejvyššího kontrolního úřadu, Nejvyššího státního zastupitelství, Královské informační a vyšetřovací služby, Královského investičního dohledu, Generálního ředitelství státní služby jakož i dalších institucí, které se věnují dozoru nad činností volených politiků.

5.       Dále bude mít panovník právo vracet k přepracování návrhy zákonů předtím, než je podepíše. Bude vrchním velitelem Královské armády. Zásluhy bude oceňovat udílením řádů a vyznamenání a ve výjimečných případech i povyšováním do šlechtického stavu.


PRÁVO A BEZPEČNOST

6.       Naším základním požadavkem je okamžité uvedení v platnost zákona o státní službě.Státní úředník bude skládat panovníkovi přísahu, zavazující jej k určenému způsobu výkonu funkce. Při porušení přísahy bude propuštěn bez nároku na úřednickou penzi (dle systému SRN).

7.       Odmítáme existující právní chaos, v němž se nevyznají ani profesionálové, vydávání zákonů a novel tempem jeden zákon za 2,5 dne. Tyto zákony pak nelze ani dodržovat, ani stíhat jejich porušování. Vytvářejí, možná záměrně, naopak prostor pro darebáctví na všech úrovních.

8.       Chceme aktivní účast českých silových služeb a systémů v boji proti terorismu. Podporujeme boj Západu s tímto morem 21. století i za cenu dočasného omezení některých osobních svobod občanů. Chceme zvýšení rozpočtu armády na výši, požadovanou NATO.

9.       Pociťujeme s obavami postupnou ztrátu sebeobranných reflexů našeho západního společenství a úpadek fyzických schopností mládeže. Pro zlepšení tohoto stavu podpoříme činnost skautské, sokolské a podobných organizací a mimoškolní sportovní výchovy.

 

VLASTNICTVÍ A EKONOMIKA

10.   Soukromé vlastnictví je nedotknutelné. Proto požadujeme dokončení majetkového vyrovnání státu s církvemi, požadujeme navrácení majetku potomkům všech vlasteneckých šlechtických rodů.

11.   Trváme na kapitalistickém způsobu ekonomiky a principech volného podnikání a obchodu. Uznáváme právo státních zásahů jen v případech, kdy je volný trh zneužit k lichvě či neslušným obchodním praktikám. Chceme stabilní a přívětivé daně včetně degresivní sazby daně z příjmů.

12.   Chceme urychlené dosažení vyrovnaného státního rozpočtu. Preferujeme aktivitu všech, kdo jsou odhodláni na místo požadavků vůči státu postarat se sami o sebe a své rodiny, tedy řemeslníky a živnostníky. Od státu potřebují pouze vytvoření pevných a neměnných pravidel.

13.   Jsme pro postupné zrušení všech státních dotací; s ohledem na zachování krajiny a přírody připustíme pouze příspěvek soukromě hospodařícím sedlákům. Zastavíme plýtvání finančními příspěvky z EU na akce typu golfové hřiště. Ušetřené prostředky přesměrujeme na skutečně všeobecně prospěšné potřeby.

 

ZAHRANIČNÍ POLITIKA

14.   Hlásíme se ke svému členství v EU a NATO, požadujeme naši aktivní a konstruktivní účast v těchto mezinárodních organizacích. Chceme aktivním vystupováním v EU otočit její levicově liberální orientaci směrem k respektování židovsko-křesťanských tradic Evropy.

15.   Nesouhlasíme s přijímáním zemí nekřesťanské orientace do EU; v duchu známých postojů Františka Palackého a Karla Havlíčka požadujeme trvalou ostražitost vůči Rusku.

16.   Budeme budovat nadstandardní vztahy mezi zeměmi naší bývalé monarchie, tedy s Polskem, Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem a Slovinskem a postupně i dalšími.

 

SOCIÁLNÍ VĚCI, OBČANSKÁ PRÁVA

17.   Požadujeme podstatné zlepšení situace postižených dětí podporou rodin, které o ně pečují; dále zvýšení podpory církevních, soukromých a státních organizací, pečujících o děti, postižené, nemocné, opuštěné a staré spoluobčany. Současně žádáme uváženou redukci podpor v jiných oblastech. Zabráníme zneužívání tzv. státního příspěvku na bydlení.
Ve zdravotnictví se zasadíme o udržení kvality a dostupnosti péče, důraz budeme klást na preventivní zdravotní péči.

18.   Poskytování dlouhodobé podpory v nezaměstnanosti požadujeme nahradit systémem veřejných prací, aby každý, kdo si chce vydělat prací, pracovat mohl.

19.   Chceme naprostou rovnost příležitostí, práv i povinností všech občanů země, odmítáme jakékoli skupinové či kolektivní preference. Tradiční rodina musí být privilegována. Je nutno omezit současným státem ekonomicky podporovaný úpadek rodiny. Odmítáme současné neodpovědné sociální experimenty, jako je registrované partnerství, genderová a politická korektnost. Rovněž odmítáme zcela liberalizované potraty a eutanazii. Přijmeme rádi všechny poctivé příchozí jednotlivce i rodiny, které se svobodně rozhodnou pro důslednou asimilaci do české společnosti.

 

KULTURA A ŠKOLSTVÍ

20.   Stát musí plnit povinnosti ochránce zděděných kulturních hodnot, zejména energicky proti barbarským intervencím. To se týká především ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělské půdy, ochrany historických měst a kulturních památek vůbec, ochrany lidových tradic a zvyků i ochrany českého jazyka.

21.   Stát uvážlivě podpoří živou kulturu ve všech jejích projevech, zejména tam, kde ze samé své podstaty se nemůže samofinancovat. Stát je povinen zajistit důstojnou existenci především svým reprezentativním národním organizacím – muzeím a galeriím či hudebním tělesům a divadelním institucím.

22.   Ve školství je třeba přehodnotit systém středního školství, obnovit učební obory, odstranit účetnické pojetí financování jen podle počtu žáků.

23.   Podpoříme systém školného na státních vysokých školách formou zvýhodněných bankovních půjček. Školné bude kompenzováno prospěchovými stipendii, část splátek bude možno odpustit např. poté, co se absolvent nejpozději do pěti let pobytu v zahraničí vrátí k práci v Česku.

24.   Kultura a školství musejí mít privilegované postavení v systému občanských hodnot. Nelze vše přepočítávat na akcie a zisky. Je zejména třeba morálně i hmotně podpořit základní a střední školství, včetně dosud podceňované úlohy poctivého kantora.

 1. Chceme žít ve státě, jehož hlava bude národ sjednocovat, bude službu státu vnímat jako celoživotní poslání a obnoví důvěru občanů ve stát a jeho představitele.
   
 2. Chceme v čele státu panovníka, kterému budou svěřeny nejvyšší kontrolní pravomoci státu, včetně kontroly činnosti volených politiků.
   
 3. Chceme do politiky vrátit slušnost, noblesu a věcnost.
   
 4. Obnovení zemského zřízení umožní zrušit regionální klientelistické vazby politiků a mafií.
   
 5. Chceme srozumitelné a předvídavé právo, kde se nebudou zákony měnit bezhlavě dosavadním tempem 1 zákon každého 2,5 dne.
   
 6. Chceme stabilní a přívětivé daně, včetně degresivní sazby daně z příjmu.
   
 7. V sociální oblasti chceme transformovat systém podpor v nezaměstnanosti na systém veřejných prací, aby každý, kdo si chce vydělat prací, pracovat mohl.
   
 8. Budeme podporovat privilegované postavení tradiční rodinny a podmínky pro rodinnou výchovu. Budeme prosazovat zavedení právní ochrany lidskéhoživota od početí až po přirozenou smrt. 
   
 9. V oblasti zdravotnictví se zasadíme o udržení kvality a dostupnosti zdravotní péče, větší důraz chceme klást na rozvoj preventivní medicíny a lázeňství.
   
 10. Pro omezení plýtvání při veřejných investicích chceme zavést předběžnou kontrolu jejich oprávněnosti a účelnosti Královskou investiční kanceláří.
1 Mgr. A. Josef Petr   43 akademický sochař a restaurátor Tlumačov člen Koruny České 
2 Mgr. Tomáš Hamrlík   30 ředitel muzea Rudice člen Koruny České 
3 Bc. Tomáš Zábojník   32 výtahový technik Bílovice člen Koruny České 
4   Jiří Válka   43 dělník Rokytnice člen Koruny České 
5   Marie Ešlerová   64 učitelka v.v. Kvasice člen Koruny České 
6   Miroslav Král   22 počítačový technik Tlumačov člen Koruny České 
7   Vladimír Vlček   57 strojní zámečník Otrokovice-Kvítkovice člen Koruny České 
8   Martin Zábojník   39 zedník Bílovice člen Koruny České 
9   Gustav Matoška   31 geodet Vsetín bez politické příslušnosti
10   Petr Hübel   65 světelný technik Tlumačov bez politické příslušnosti
11   Daniela Králová   51 pracovnice ve školství Tlumačov člen Koruny České 
12   Leoš Thomayer   41 průvodce na zámku Holešov Zlín bez politické příslušnosti
13   Vratislav Brázdil   37 pracovník městského kulturního střediska Holešov bez politické příslušnosti
14   Lubomír Tomanec   54 výtvarník Břest bez politické příslušnosti
15   Petr Klapil   40 městský strážník Kroměříž bez politické příslušnosti
16   Lubomír Vymětal   54 chemik - laborant Holešov bez politické příslušnosti
17   Roman Oharek   51 podnikatel v kamenoprůmyslu Otrkovice bez politické příslušnosti
18   Oldřich Přikryl   53 podnikatel v kamenoprůmyslu Hulín bez politické příslušnosti
19   Radomíra Plaňavová   56 sociální asistentka Kroměříž bez politické příslušnosti
20   Eva Mikešová   70 chemik Bojkovice bez politické příslušnosti
21   Zuzana Čechová   25 sklářský designer Kroměříž bez politické příslušnosti
22   Květuše Přikrylová   50 zootechnik Hulín bez politické příslušnosti

 

1 MgA. Emil Adamec   40 akademický sochař, krajinný architekt a urbanista Sedliště ve Slezsku bez politické příslušnosti
2 RNDr. Eva Sommerová   65 programátor Olomouc člen Koruny České 
3 Ing. Vítězslav Oram   51 obchodní zástupce Lískovec člen Koruny České 
4 Mgr. Dagmar Molinová   48 finanční poradce Frýdek-Místek člen Koruny České 
5 Mgr. Vít Gruner   25 IT specialsta Opava bez politické příslušnosti
6 Mgr. Eva Novotná   46 učitelka Olomouc bez politické příslušnosti
7   Filip Racek DiS. 36 režisér Ostrava bez politické příslušnosti
8   Kamila Laufersweiler   40 OSVČ Havířov bez politické příslušnosti
9 Bc. Tomáš Strouhal   34 informatik Prostějov bez politické příslušnosti
10 Ing. Šárka Štěpánková   48 ekonom Frýdek-Místek bez politické příslušnosti
11   Tomáš Fraus   34 kameraman Prostějov bez politické příslušnosti
12   Vladimír Pokuta   46 restaurátor - umělecký truhlář Ostrava bez politické příslušnosti
13 Mgr. Pavla Žůrková   48 marketingový pracovník Sviadnov bez politické příslušnosti
14 Mgr. Olga Sztwiertniová   59 učitelka Třinec bez politické příslušnosti
15   Žaneta Gál   33 operátor ve výrobě Frýdek-Místek bez politické příslušnosti
16   Roman Gál   37 výtvarník Frýdek-Místek bez politické příslušnosti
17   Barbora Imrichová   35 živnostník Frýdek-Místek bez politické příslušnosti
18   Daniel Imrich   42 živnostník Frýdek-Místek bez politické příslušnosti
19 Mgr. Marcela Lutovská   52 učitelka Frýdek-Místek bez politické příslušnosti
20   Miloslav Svoboda   62 stavební technik a kamenosochař Prostějov bez politické příslušnosti
21 Mgr. Anna Kašná   61 právník Šumperk člen Koruny České 
22 Ing. Stanislav Kubač   28 elektroinženýr Olomouc bez politické příslušnosti
23 Mgr. Eva Žižková   28 učitelka Chlebovice bez politické příslušnosti
24   František Novák   49 vinař Velký Týnec bez politické příslušnosti
25   Luděk Nezhyba   42 technolog Luběnice bez politické příslušnosti
26   Rostislav Glinz   50 řidič, strojník Čkyně bez politické příslušnosti
27   Petr Hodač   40 strážný Kopřivnice bez politické příslušnosti
28   Eva Suchánková   78 učitelka Prostějov bez politické příslušnosti
29   Monika Veverková   23 student Ostravské univerzity Frýdek-Místek bez politické příslušnosti
30   Lenka Rožnovská   50 invalidní důchodkyně Rychaltice bez politické příslušnosti
31   Patrik Čech   39 hoteliér Hranice člen Koruny České 
32   Ivo Jirotka   79 obchodní příručí Prostějov bez politické příslušnosti
33   Ludmila Horáková   76 učitelka Vrablovec bez politické příslušnosti
34   Josef Šuler   61 podnikatel Ostrava bez politické příslušnosti
35 Mgr. Lenka Hradilová   39 učitelka Lysůvky bez politické příslušnosti
36   Milan Syslo   62 správce kostelní expozice Krnov bez politické příslušnosti

 

 

Mgr. Miroslav Srostlík   67 výtvarník a dřevosochař Čechy pod Kosířem bez politické příslušnosti
Mgr. Alena Hlaváčová   48 učitelka Hranice bez politické příslušnosti
RNDr. Miloš Holzer   62 zoolog, ekolog Olomouc bez politické příslušnosti
  Marie Klotilda Novotná   72 projektant Jeseník člen Koruny České 
  Václav Obr   46 ředitel muzea Čechy pod Kosířem bez politické příslušnosti
Mgr. Irena Marie Kubešová   44 historička umění Hranice bez politické příslušnosti
MUDr. Pavel Andrš   49 odborný kožní lékař Olomouc člen Koruny České 
Mgr. Pavla Kellerová   52 kastelánka zámku Branná člen Koruny České 
  Pavel Makový   49 majitel pohřební služby Prostějov bez politické příslušnosti
Mgr. Eva Světnická   28 právnička Olomouc bez politické příslušnosti
Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský CSc. 59 internista Olomouc bez politické příslušnosti
  Roman Prokeš   38 divadelní a výtvarná činnost Hranice člen Koruny České 
Ing. Zdeněk Panský   63 zemědělský podnikatel Staré Město bez politické příslušnosti
Ing. Tomáš Rosa   37 dřevařský inženýr Hustopeče nad Bečvou člen Koruny České 
  Josef Sýkora   54 výroba dřevěných hraček Loučany bez politické příslušnosti
Mgr. Petr Skyva   39 učitel Kostelec na Hané bez politické příslušnosti
MVDr. Zdeněk Králík   68 veterinární lékař Olomouc bez politické příslušnosti
  Jaroslav Frgal   40 vedoucí prodejny Olšany u Prostějova člen Koruny České 
PaeDr. Zdeněk Jančík   53 obchodní činnost Olomouc bez politické příslušnosti
  Leo Rec   35 správce počítačových sítí Horka nad Moravou bez politické příslušnosti
Mgr. Jitka Krchňáková   45 lékárník Mostkovice bez politické příslušnosti
Mgr. Karel Měsíček   30 památkář Křelov bez politické příslušnosti
Ing. Stanislav Pišťák   35 soukromý zemědělec Polomí bez politické příslušnosti

 

1 MVDr. Jiří Čížek   55 veterinární lékař Vnorovy člen Koruny České 
2 Mgr. Petr Šmacho   39 starožitník, soudní znalec Brno bez politické příslušnosti
3   Luboš Velecký   52 fotograf Valtice člen Koruny České 
4 Ing. Otakar Nečas   61 technik Vranov u Brna bez politické příslušnosti
5   Martin Bernáth   47 OSVČ Brno - Veveří člen Koruny České 
6   Pavla Velecká   51 dámská krejčová Valtice člen Koruny České 
7   Radko Bohdálek   60 modelář Křenovice u Slavkova bez politické příslušnosti
8   Terezie Suchá   31 studentka Brno člen Koruny České 
9   Antonín Janás   70 technik Blatnice pod sv. Antonínem člen Koruny České 
10 Bc. Silvie Nečasová   25 IT specialist Brno bez politické příslušnosti
11 MgA. Patrik Vlček   43 sochař Brno bez politické příslušnosti
12 Mgr. Ludmila Mrkvová   55 středoškolská učitelka Kněždub bez politické příslušnosti
13   Pavel Fexa   63 restaurátor památek Brno bez politické příslušnosti
14   Pavel Vyskočil   55 dělník Veselí nad Moravou bez politické příslušnosti
15   Věra Sochorcová   69 úřednice Hroznová Lhota bez politické příslušnosti
16   Vojtěch Žďárek   27 obchodní manažer-OSVČ Nevojice bez politické příslušnosti
17   Dušan Formánek   44 umělecký kovář Veselí nad Moravou bez politické příslušnosti
18   Tomáš Müller   36 obchodní zástupce-OSVČ Brno bez politické příslušnosti
19   Lenka Navrátilová   40 prodavačka Veselí nad Moravou bez politické příslušnosti
20   Jaromír Šmacho   73 OSVČ Brno bez politické příslušnosti
21   Jiří Sommer   55 dělník Bzenec bez politické příslušnosti
22   Dalibor Přikryl   55 obsluha LPG Strážnice bez politické příslušnosti
23   Eva Konečná   51 prodavačka Veselí nad Moravou bez politické příslušnosti
24   Anežka Vrabcová   54 prodavačka Hrubá Vrbka bez politické příslušnosti
25   Josef Stehlík   58 údržbář Strážnice bez politické příslušnosti
26   Radek Vojtek   37 klenotník Nymburk bez politické příslušnosti
27   Pavel Horynka   53 dělník Tasov bez politické příslušnosti
28 Mgr. Pavel Šibor   67 učitel Brno bez politické příslušnosti
29 PaeDr. Ludmila Lešová   67 učitelka Hroznová Lhota bez politické příslušnosti
30   Eliška Šmachová   70 administrativní pracovnice Brno - Líšeň bez politické příslušnosti
31   Jaroslav Mráz   26 IT technik Vyškov bez politické příslušnosti
32   Marcel Kořínek   47 hlídač Veselí nad Moravou bez politické příslušnosti

 

 

1   Petr Fibich   24 invalidní důchodce Pardubice člen Koruny České
2 Ing. Josefina Koucká   67 sochařka Semily bez politické příslušnosti
3 Ing. Petr Tichý   63 OSVČ Horní Újezd člen Koruny České
4 Bc. Tomáš Thun   36 THP Lanškroun bez politické příslušnosti
5 PhDr. Lukáš Thun   31 státní zaměstnanec Lanškroun bez politické příslušnosti
6   Otakar Ryšavý   51 živnostník Praha 5 člen Koruny České
7   Eliška Nováková   32 pedagog, učitel Trutnov bez politické příslušnosti
8 Ing. Libor Novák   55 projektový manažer Trutnov bez politické příslušnosti
9 Mgr. Vítězslav Dittrich   46 sociální pracovník Pardubice člen Koruny České
10   Vladimíra Blažková   46 zootechnik Damníkov bez politické příslušnosti 

 

1   Jarmila Štogrová   57 knihovnice Hlinná bez politické příslušnosti
2 Bc. Tomáš Řeháček   44 pedagog Roudnice nad Labem bez politické příslušnosti
3   Robert Vávra   45 finanční ředitel Roudnice nad Labem bez politické příslušnosti
4   Jan Mrzílek   60 ředitel nadace Jirkov člen Koruny České
5 Ing. Roman Honzík   50 výzkumný a vývojový pracovník Chomutov bez politické příslušnosti
6 BcA. Ivana Bendová   24 studentka Hronova Vesec bez politické příslušnosti
7 Mgr. Jitka Krajčová   28 učitelka Hronova Vesec bez politické příslušnosti
8   Vojtěch Jandač   24 student Chotěšov bez politické příslušnosti
9   Jiří Dombrovský   28 prodejce Most člen Koruny České
10   Dominik Straňák   22 student Praha 5 bez politické příslušnosti
11   Kryštof Tietz   23 student Praha 3 bez politické příslušnosti
12   Kateřina Mrzílková   24 OSVČ Jirkov členka Koruny České
13   Antonín Štogr   28 IT specialista Praha 6 bez politické příslušnosti
14   Josef Štogr   56 konzultant Hlinná bez politické příslušnosti
15 MVDr. Jutta Kočková   52 veterinární lékařka Most bez politické příslušnosti
16   Miroslav Neumaier   41 novinář a fotograf Teplice bez politické příslušnosti
17   Ludmila Řeháčková   43 obchodní zástupce Kladno bez politické příslušnosti
18   Zdeněk Ryneš   24 student Studená bez politické příslušnosti
19   František Zýka   63 důchodce Želkovice bez politické příslušnosti
20   Dana Zýková   54 obchodník v telekomunikacích Praha 4 bez politické příslušnosti
21   Jiřina Kraftová   72 důchodce Vonoklasy bez politické příslušnosti
22   Jan Kiss   52 kominík Libotenice bez politické příslušnosti

 

1 RNDr.   Marek Stanzel   54 geolog Žíteč bez politické příslušnosti
2 Mgr.   Martin Váňa   25 archeolog Chyše člen Koruny České
3 Mgr.   Pavel Vaculík   41 etnolog Stráž nad Ohří bez politické příslušnosti
4 ing.   Alena Čechová   65 projektant Plzeň bez politické příslušnosti
5   Ota  Dort   40 obchodník Svatava bez politické příslušnosti

 

1

 

Jan

Drnek

 

52

spisovatel

Plzeň

člen Koruny České

2

Ing. Arch.

Oldřich

Kodeda

 

54

architekt

Plzeň

bez politické příslušnosti

3

 

Oto

Brachtel

 

56

informatik

Kozolupy

člen Koruny České

4.

 

Vlastimil Johannes

Ježík

 

43

učitel

Plzeň

člen Koruny České

5.

Ing.

Jan

Bureš

 

35

paleontolog

Chotěšov

bez politické příslušnosti.

6.

 

Karel

Drábeček

 

68

důchodce

Plzeň

bez politické příslušnosti.

7

 

Zdeněk

Štorek

 

66

důchodce

Plzeň

bez politické příslušnosti.

8.

 

František

Tichávek

 

66

důchodce

Nýřany

bez politické příslušnosti

9.

 

Iveta

Fišerová

 

37

hostinská

Plzeň

bez politické příslušnosti

10.

Mgr.

Luděk

Krčmář

 

41

historik

Plzeň

bez politické příslušnosti

11.

 

Milan

Novobilský

51

výtvarník

Plzeň

bez politické příslušnosti

12.

 

Božena

Donatiénová

65

důchodkyně

Plzeň

bez politické příslušnosti

13.

Ing. Arch.

Robert

Martínek

 

35

architekt

Plzeň

bez politické příslušnosti

14.

Bc.

Lenka

Čížková

 

44

dětská sestra

Plzeň

bez politické příslušnosti

15.

 

Libor

Švehla

 

55

truhlář

Vejprnice

bez politické příslušnosti

16.

 

Václav

Vondrovský

50

muzejní konzervátor

Plzeň

bez politické příslušnosti

17.

 

Petr

Ludvík

 

52

výhradní pojišťovací poradce

Plzeň

bez politické příslušnosti

18.

 

Miloš

Wolf

 

56

letecký mechanik

Plzeň

bez politické příslušnosti

19.

 

Stanislav

Smolík

 

37

muzejník

Stříbro

bez politické příslušnosti

20.

 

Karel

Chára

 

60

zedník

Plzeň

bez politické příslušnosti

 • 1